+420 724 590 053
0
0 Kč

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v „internetovém obchodě JBX Retail“, jehož provozovatelem je společnost JBX Retail s.r.o., sídlem Jablonec nad Nisou, Na Hutích 2962/44, PSČ 466 01, IČ 28709322 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 27933 (dále jen prodávající).

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Je-li smluvní stranou spotřebitel (maloobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem (z.č.89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (z.č.634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel (velkoobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené obchodním zákoníkem, z.č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující objednává u prodávajícího zboží, které je uvedeno na internetových stránkách www.jbxretail.cz a to prostřednictvím aplikace, která kupujícímu umožní vybrat druh, množství, cenu zboží, způsob dodání, platbu a vyplnit veškeré údaje uvedené v objednávce, označené prodávajícím jako povinné. Proces objednávky je ukončen vystavením formuláře objednávky a potvrzením formuláře objednávky ze strany kupujícího. Potvrzením objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s s nimi souhlasí a považuje je pro sebe za závazné.
 2. Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce. Kupní smlouva ohledně zboží uvedeného v objednávce (dále jen kupní smlouva) je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena okamžikem odeslání objednávky kupujícím. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující prohlašuje, že výslovně souhlasí se způsobem uzavření kupní smlouvy.
 3. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

III. Dodací a dopravní podmínky

 1. Zboží expeduje prodávající do 7 dnů od potvrzení objednávky, zpravidla však obratem.
 2. V případě, že kupující hradí kupní cenu bankovním převodem či složením na účet prodávajícího, zavazuje se prodávající expedovat zboží kupujícímu nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího, zpravidla však obratem.
 3. 2a. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího.
 4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny následujícími způsoby:
  1. při platbě dobírkou se rozumí zaplacení kupní ceny přepravci.
  2. při platbě převodem/složením na účet prodávajícího se rozumí okamžik připsání kupní ceny na účet prodávajícího
  3. při platbě na úvěr se rozumí okamžik připsání kupní ceny na účet prodávajícího
  4. při platbě v hotovosti se rozumí okamžik zaplacení kupní ceny při převzetí zboží od prodávajícího
 5. Způsob odeslání zboží
  • doporučená zásilka – Česká pošta, s.p. – při platbě předem
  • doporučená zásilka s dobírkou – Česká pošta, s.p.
  • osobní odběr na pobočce JBX Retail s.r.o. Jablonec nad Nisou, případně na pobočce JBX Bijoux, Soukenné nám. 2A, Liberec (OC Forum) nebo JBX Bijoux, Václavské nám. 58, Praha 1.
  Zboží je baleno tak, aby bylo chráněno proti poškození.
  Kupující má právo odmítnout převzít zboží od přepravce v případě, že je zboží doručeno v poškozeném obalu.
 6. Náklady na dodání zboží
  Poštovné pro dodávky zboží na území České republiky je účtováno ve výši Kč 100,- Kč. Poštovné pro dodávky mimo území České republiky je účtováno ve výši dle sazebníku České pošty, s.p. pro příslušný stát.
  Při objednání zboží nad 900,-- Kč pro dodávky do České republiky poštovné zdarma.

IV. Platební podmínky

Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů:

 1. dobírkou
 2. platba v hotovosti – při osobním odběru zboží na pobočce JBX Retail s.r.o, případně na pobočce JBX Bijoux, Soukenné nám. 2A, Liberec (OC Forum) nebo JBX Bijoux, Václavské nám. 58, Praha 1.
 3. převodem/složením na účet prodávajícího (po emailové či telefonické domluvě - toto není běžný způsob úhrady!!)

Způsob platby uvede kupující na objednávce.

V. Záruka a reklamace

Na prodávané zboží je poskytována smluvní záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 6 měsíců pro vztahy řídící se OZ 89/2012 a zákonná záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 24 měsíců pro vztahy řídící se OZ 89/2012. Postup při reklamaci zboží upravuje čl. VII. Reklamační řád.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

Je-li kupujícím spotřebitel (nevztahuje se na právnické osoby a fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona / podnikatele), může do 14 dnů od doručení zboží v souladu s Občanským zákoníkem i bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Zboží musí být vráceno nepoškozené a bez zjevných vad způsobených užíváním. Zboží lze vrátit jedním z následujících způsobů:

 1. zasláním na adresu JBX Retail s.r.o., E-shop, Na Hutích 2962/44, 466 01 Jablonec nad Nisou,
 2. osobním doručením na centrálu JBX Retail s.r.o., Na Hutích 2962/44, Jablonec nad Nisou.

Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit peníze (kupní cenu).

Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury a písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy. Pozor - písemné odstoupení musí být doručeno prodávajícímu do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu prodávajícího hradí prodávající, avšak pouze ve výši té nejnižší z nabídky prodejce dopravních služeb.

VII. Reklamační řád

Obecné ustanovení
Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen občanský zákoník) a z.č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění je-li kupujícím podnikatel, v souladu s ustanovením z.č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

Záruka
Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle čl. V. těchto obchodních podmínek. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu/výměnu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má kupující právo na výměnu výrobku anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou jinak.
Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu prodávajícího. Do 3 kalendářních dnů dostane kupující potvrzení o přijetí reklamace.

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním nebo nevhodnou údržbou výrobku (viz JAK SPRÁVNĚ ZACHÁZET S BIŽUTERIÍ).

Reklamaci lze uplatnit jedním z následujících způsobů:

 1. doručením zboží na adresu JBX Retail s.r.o., E-shop, Na Hutích 2962/44, 466 01 Jablonec nad Nisou,
 2. osobním doručením zboží na centrálu JBX Retail s.r.o., Jablonec nad Nisou.

Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

VIII. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Při nakládání s osobními daty se prodávající řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Vyplněním registračního formuláře resp. potvrzením objednávky dle čl. II. dává kupující prodávajícímu souhlas se shromažďováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů. Poskytnuté informace jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím osobám. Kupující má právo požádat o vymazání či opravu osobních údajů (změnu či zrušení registrace). Podrobnosti o způsobu zpracování a zabezpečení zpracovávaných údajů jsou k dispozici na Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese https://www.uoou.cz/.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. února 2020